Bezig met laden

Bezig met laden

Realisatie woningbouwproject De Pôlle

Realisatie woningbouwproject De Pôlle

14 januari 2011

Het heeft even op zich laten wachten, maar de realisatie van woningbouwproject De Pôlle heeft zijn aanvang gemaakt. Het zal veel Berltsumers niet ontgaan zijn dat onlangs de eerste schop in de grond is gezet. Momenteel werkt KWS aan het bouwrijp maken van een deel van het plangebied. De hoofdas van de wegenstructuur wordt aangelegd. Het terrein wordt daarvoor opgeschoond, de cunetten ontgraven en de riolering wordt aangelegd voor de woningen welke gepland staan voor de eerste bouwfase en de vrije kavels.

De eerste bouwfase bestaat uit 4 halfvrijstaande woningen en 9 rijwoningen op de noordwest kant van het plan aan de Berlikumer vaart. De verkoop van deze projectmatige woningen start in de tweede helft van 2010. De negen vrije kavels aan de zuidzijde van het plan, eveneens aan de vaart, zijn reeds in verkoop.

Naar verwachting wordt het gedeeltelijke bouwrijpe terrein omstreeks oktober opgeleverd. Het terrein met de hoofdas als tijdelijke bouwweg is dan klaar voor Bouwbedrijf Lont te St. Annaparochie en Friso Bouwgroep te Sneek om te kunnen starten met de bouw van de woningen.

Woningbouwproject De Pôlle in Berlikum voorziet in behoefte. Eenheid in verscheidenheid.

Na jarenlange voorbereiding zijn de eerste stappen van het woningproject De Pôlle te Berlikum gezet.
 
In augustus is De Waard Makelaars de verkoop van de acht vrije kavels gestart, daarna volgen de projectwoningen. De woningen zijn door Johan Sijtsma Architectenteam ontworpen en worden gebouwd door Bouwbedrijf Lont en aannemingsmaatschappij Friso. Aan de kwaliteit van de nieuwe woonwijk is zeer veel aandacht besteed.
 
Voor De Pôlle wordt zorgvuldigheid en eenheid in verscheidenheid nagestreefd. Rond en in de wijk worden waterpartijen aangelegd. Het project bestaat uit rijen-, halfvrijstaande- en vrijstaande woningen.
Ook voor starters zijn de woningen zeer geschikt mede door de gunstige prijsstelling.

Verhoeve Project Participatie heeft samen met Bouwbedrijf Lont te St. Annaparochie en Bouwbedrijf Friso ontwikkelingscombinatie De Pôlle (O.C.P. B.V.) opgericht. Deze samenwerking heeft als doel de voormalige glastuinbouwlocatie en het veilingterrein in Berlikum te ontwikkelen tot woningbouwlocatie.
Verhoeve Milieu verzorgt de uitvoering van de noodzakelijke bodemsanering en Verhoeve Groep Noord maakt de locatie bouwrijp en legt de infrastructuur aan.

Woningaanbod
Het nieuwbouwplan bestaat uit vrije kavels, halfvrijstaande, vrijstaande en rijwoningen. In de eerste fase worden 4 halfvrijstaande en 9 rijwoningen gerealiseerd. Met de gunstige prijsstelling is het plan ook zeker aantrekkelijk voor starters.

Vrije kavels
Het bouwplan bestaat overwegend uit projectmatige woningen in diverse architectonische verschijningsvormen. Kopers kunnen één van de reeds ontworpen woningen kopen maar het is ook mogelijk om een kavel te kopen en een eigen droomhuis te realiseren. Deze kavels grenzen aan het open vaarwater aan de westkant van het plan.

Halfvrijstaande woningen
Het ontwerp van de halfvrijstaande woningen is geïnspireerd op de bouwstijl van het bestaande dorp in combinatie met moderne elementen. De ruime woningen worden gerealiseerd op riante kavels. Een deel van de kavels grenst aan het open vaarwater aan de westkant van het plan.

Rijwoningen
Het ontwerp van de rijwoningen is ook geïnspireerd op de bestaande bouwstijl van het dorp. De kleuren van de daken en gevels wisselen elkaar af. Door dit soort verschillen biedt dit gedeelte van “De Pôlle” een gevarieerde aanblik. De woningen worden gerealiseerd op ruime kavels.

OP DE RUG VAN DE GESCHIEDENIS, NIEUWBOUW TE BERLIKUM

Berlikum ligt in de gemeente Menaldumadeel. Menaldumadeel heeft een oppervlakte van 70 km², waarvan 1 km² water is. Er wonen 13.758 mensen. In de gemeente liggen de dorpen Menaldum, Dronrijp, Berlikum, Deinum en Wier. De dorpen in Menaldumadeel hebben een karakteristiek uiterlijk met molens, boerderijen en kerken.
Dicht in de buurt zijn de plaatsen Wier, Beetgum, Menaldum, Sint Annaparochie en Beetgumermolen te vinden. Het dorp telt ongeveer 2500 inwoners. Het dorp is ontstaan aan de Middelzee en heeft in de negentiende eeuw een tramstation gehad van de NTM aan de lijn Leeuwarden - Sint Jacobiparochie. Berlikum ligt in een akkerbouwgebied en is in de Planologische Kernbeslissing en de Vijfde Nota Openbare Ruimte aangewezen als concentratielocatie voor glastuinbouw.

De Alkmaarse gemeentesecretaris Joost Cox stelde in 2005, dat Berlikum in de veertiende - en vijftiende eeuw stedelijke kenmerken heeft gehad. Daarmee zouden er geen elf, maar twaalf steden in Friesland liggen. Volgens Cox heeft Berlikum in 1355 zichzelf stadsrechten toegekend met medeweten van de raadslieden van Westergo en werd het in 1470 in een brief van de Duitse Hanzestad Lübeck een stad genoemd. Een document waaruit onomstotelijk bleek dat aan Berlikum stadsrechten waren verleend, had Cox echter niet gevonden. Zijn claim werd weersproken door historicus Hans Mol van de Fryske Akademy. Volgens Mol had Berlikum zich destijds niet tot stad weten te ontwikkelen, omdat de plaats te dicht bij Leeuwarden lag.

Berlikum is een dorp met een geheel eigen uitstraling. Het dorp heeft een rijke geschiedenis als tuindersdorp en had vroeger een vooraanstaande tuinbouwveiling. Een voormalig kassencomplex vormt ook de locatie waarop het plan “De Pôlle” is gesitueerd. Mooi aan de rand van het dorp en aan doorgaand vaarwater gelegen.

Berlikum is een gaaf dorp met een rijke staalkaart aan bouwstijlen die elk een eigen tijd representeren. Er is in het verleden overwegend modern gebouwd. De laatste mode in bouwstijlen werd gevolgd en de vele uitingen daarvan staan nu op karakteristieke wijze naast elkaar. Fries classicisme komt in uiteenlopende vormen en verschillende luxe-uitingen voor. Amsterdamse School, Jugendstil en de vernieuwingsstijl zijn ook royaal vertegenwoordigd. Berlikum vormt van oudsher een eenheid in verscheidenheid. De individualiteit en onafhankelijkheidsdrang van haar bewoners komt tot uiting in de bebouwing. Toch oogt het dorp als een geheel. De architectuur toont individualiteit, maar sluit keurig aan op de heersende mode van de tijd waarin gebouwd werd. Ook de kleuren en de toegepaste materialen vormen een eenheid in verscheidenheid. De daken zijn overwegend oranje en zwart. De gevels in metselwerk tonen een palet van rood naar bruin. Bij de uitingen in Amsterdamse School stijl komt ook fris geel metselwerk voor. Opvallend zijn de gevels en geveldelen in wit stukadoorswerk. De witte kleur vormt een frisse afwisseling naast het rode en bruine metselwerk.

De schaal in de openbare ruimte is wisselend. Een brede lommerrijke laan met royale woningen en grote voortuinen is de entree naar het dorp. Het oude centrum vormt een sterk contrast hiermee met haar nauwe straatjes met woningen zonder voortuin. De koepelkerk in het midden van het dorp is een karakteristieke verschijning.

Voor de architectuur van “De Pôlle” heb ik geput uit de rijke geschiedenis van het dorp. Ik heb me laten inspireren door de bestaande bebouwing. De architectuur is modern maar heeft elementen die eigen zijn aan het dorp. De architectuur is karakteristiek Fries in haar verschijning. De woningen hebben een plint, staande ramen en een karakteristieke horizontale overgang tussen gevel en dak. De klassieke frieslijst is herkenbaar in geabstraheerde vorm. Een dakkapel of ‘harkeniel’ vormt de bekroning van de frieslijst en geeft telbaarheid en ritme in de straat. De woningen in de rij en de twee onder één kap woningen zijn individueel herkenbaar gemaakt door een eigen kleur en een verticale scheiding tussen de woningen. Ook de daken hebben per woning een eigen kleur. Er is gekozen voor de twee kleuren die karakteristiek zijn voor het dorp, oranje en zwart. Het accent ligt op de individuele bewoner maar er is tegelijkertijd sprake van een harmonieus samengaan van de verschillende individualiteiten.

De architectuur is sober en eenvoudig gehouden. Het accent ligt op de historische verwijzing, op verfijning en zorgvuldigheid, op de verhoudingen, de toegepaste materialen, de details, de constructies en de kleuren. De historische karakteristieken in combinatie met bovenstaande eigenschappen en een hoge uitvoeringskwaliteit moeten een inspirerend plan met een rijke uitstraling opleveren.

Het plan wordt ontwikkeld onder economische tegenwind. Tegenwind is een bekend fenomeen in de streek en bewoners uit het gebied laten hun hoofd er historisch gezien niet naar hangen. Ook in het plan laten we het hoofd niet hangen, maar willen we net als de bewoners van het gebied optimisme en stoerheid uitstralen. Het ontworpen plan biedt kwaliteit in verscheidenheid. Elegante eigentijdse soberheid met onderhoudsarme materialen en details. In combinatie met de rijkdom van de historische typologie en de herkenbaarheid van de individuele woningen hoop ik met mijn opdrachtgevers Lontplan en Frisoplan een aansprekend en inspirerend plan te realiseren dat een waardevolle aanvulling voor Berlikum zal vormen.


Johan Sijtsma
Architect AVB BNA

Naar boven